Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen van goederen zowel als van diensten van:

 • NTX BV, met zetel te Kleinhoefstraat 11 / 1 – 2440 Geel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0862.443.331 (hierna “NTX”);

 

 1. ALGEMEEN
  • Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen NTX en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen NTX en de klant, zowel wat betreft goederen als diensten.
  • Elke bestelling houdt de aanvaarding in van deze voorwaarden door de klant, en afstand van diens eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

 

 1. AANBOD, OFFERTE, PRIJZEN & VOORRAAD
  • Toezending van catalogi, e-mailingen en /of prijslijsten verplicht NTX niet tot levering.
  • Offertes zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en worden gedaan onder voorbehoud van beschikbare voorraad.
  • Prijzen zijn vastgesteld op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van offerte of bestelling. Zij zijn steeds herzienbaar door NTX, ook zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn.
  • NTX heeft het recht haar aanbod, ook op haar website, ten allen tijde te wijzigen.
  • De overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is om NTX in rechte te verbinden, het schriftelijke order (per e-mail) van de klant schriftelijk (per e-mail) bevestigt, dan wel zodra NTX de uitvoering van het order opstart. Het behoort niet tot de verbintenissen en verantwoordelijkheid van NTX om te onderzoeken of de personen die NTX in naam en voor rekening van de klant om levering van een product en/of dienst verzoeken of een order plaatsen, hiertoe gemachtigd zijn.
  • Een speciale internet (WEB)-prijs is nooit cumuleerbaar met andere kortingen van eender welke soort.
  • Indien bepaalde producten en/of bepaalde software en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn, kunnen NTX en de klant in onderling overleg overeenkomen om deze ontbrekende producten, software en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent (van een ander merk). De eventuele vervanging van ontbrekende producten, software en/of componenten door een functioneel equivalent kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst tussen NTX en de klant. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt bijkomend aangerekend aan de klant.
  • De beschikbaarheid van de voorraad en de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van NTX t.o.v. de Klant, noch van de overeenkomst tussen NTX en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van NTX. NTX is geenszins aansprakelijk voor enige vertraging, annulatie en/of bijkomende kost die zou kunnen ontstaan als gevolg van foutieve informatie omtrent de beschikbaarheid van de voorraad.

 

 1. BESTELLINGEN EN ANNULATIES
  • NTX behoudt zich het recht voor om vanaf de ontvangst van de door de klant ondertekende bestelbon de bestelling te weigeren, te aanvaarden of voorbehoud te formuleren. Een bevestiging van ontvangst van de bestelling vormt geen aanvaarding van de bestelling.
  • De klant verbindt er zich toe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der werken of levering der goederen te verlenen, bij gebreke waaraan hij zich niet kan beroepen op gebreken, welke zouden voortspruiten uit het niet-verlenen van deze informatie.
  • NTX heeft steeds het recht om een voorschot of integrale voorafgaande betaling te eisen. Voorschotten dienen betaald te worden binnen de vijf (5) kalenderdagen na datum van offerte, bij gebreke waaraan NTX het recht heeft haar prijzen te verhogen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst met de klant op te schorten totdat de betaling werd bekomen.
  • Elke annulerings- of wijzigingsaanvraag dient schriftelijk te worden gedaan en zal leiden tot de toepassing van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de bestelbon (en waarbij de reeds betaalde voorschotten steeds als verworven zullen worden beschouwd ongeacht of deze hoger of lager zijn dan de forfaitaire schadevergoeding) of meer, indien de schade die NTX lijdt door deze annulering of wijziging hoger is. De vergoeding dekt vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving, zonder dat NTX ertoe gehouden is enige schade in detail aan te tonen. De annulering is enkel geldig mits schriftelijke aanvaarding door NTX.

 

 1. LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJNEN VAN GOEDEREN
  • Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Overeengekomen levertermijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen maar elke aansprakelijkheid van NTX of schadeloosstelling wegens vertraagde levering of uitvoering, om gelijk welke reden, wordt uitgesloten. Dergelijke overschrijding van de levertijd ontheft de klant bovendien niet van zijn verplichtingen.
  • Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de levering steeds conform de Incoterm® “Ex Works”. Bij gebrek aan ophaling binnen de 10 werkdagen na de afgesproken ophaaldatum tussen NTX en de klant, is de klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week, waarbij een begonnen week als een volledige week zal worden aangerekend. Zodra de geplande datum van ophaling met drie weken overschreden is, heeft NTX het recht om de overeenkomst tussen NTX en de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De klant is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van NTX om hogere schade te bewijzen.
 1. RISICOS
  • De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval er op een later tijdstip of elders nog installatie- en/of herstellingsactiviteiten moeten worden verricht.
  • Indien de klant producten terugzendt zullen deze pas voor risico van NTX zijn vanaf het ogenblik van ontvangst door onze diensten.
 1. BETALINGSTERMIJNEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD
  • De betalingstermijn wordt steeds vermeld op de NTX factuur.
  • Het overschrijden van de betalingstermijn resulteert automatisch in het vervallen van alle eerder toegekende betalingsfaciliteiten.
  • De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zonder voorafgaande ingebrekestelling is er verwijlinterest verschuldigd, berekend op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een schadebeding van 10% met een minimum van 150 euro. Indien de klant een consument is, worden de verwijlinteresten berekend op basis van de wettelijke interestvoet.
  • Indien de klant in gebreke is te betalen, is NTX niet verplicht tot verdere levering van goederen of diensten en kan NTX tot ontbinding der overeenkomst(en) besluiten en schadevergoeding vorderen. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd.
  • De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen worden uitgegeven in de mate van de levering. De betaling van de facturen voor hardware mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen.
  • Indien het vertrouwen van NTX in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschonden door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt NTX zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen.
  • Bij herhaalde niet-betaling binnen de opgegeven betalingstermijn kan NTX van de klant eisen om alle verdere periodieke facturatie via domiciliëring te voldoen.
  • Als een factuur op de dertigste dag na de vervaldatum nog steeds onbetaald is, zal NTX het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst te verbreken zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, zonder dat er door de klant een schadevergoeding kan worden bedongen.
  • De klant aanvaardt dat NTX automatisch alle betalingservaringen rapporteert aan Graydon en Companyweb.
  • Goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van NTX tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. Tot dat ogenblik is het de klant verboden goederen over te dragen, om te vormen, in pand of als waarborg te geven of in welke vorm dan ook aan derden uit te lenen of er op gelijke welke wijze over te beschikken.  In geval van niet tijdige betaling door de klant kunnen de geleverde goederen onmiddellijk door NTX worden teruggevorderd zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling.

 

 1. INTELECTUELE EIGENDOM
  • Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij NTX, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.
  • Wanneer de bestelbon betrekking heeft op een of meer softwarepakketten ontvangt de klant van de auteur een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie die niet in sub licentie mag worden gegeven, en dat binnen de grenzen vermeld in de gebruikerslicentie van de betrokken fabrikant.

 

 1. GEGEVENSBESCHERMING
  • NTX en de klant zullen handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of in het Engels “GDPR”). In de mate dat NTX optreedt als verwerker van persoonsgegevens in opdracht van de klant, zullen beide partijen hiervoor een Dataverwerkerovereenkomst afsluiten.
  • Gedetailleerde bepalingen met betrekking tot AVG, privacy en Dataverwerkerovereenkomst zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en worden vermeld op de website.

 

 1. PRODUCTGARANTIE & HERSTELLINGEN
  • De klant moet direct bij de in ontvangstname van de aangekochte producten en/of software (eventueel gekoppeld met dienstenprestaties) een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de conformiteit van de levering. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) installatie van de juiste software en/of hardware, servers, installatie op de juiste computers of apparatuur, correct functioneren van de software, zichtbare gebreken aan de geleverde zaken, etc.
   Klachten m.b.t. de conformiteit van de levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbron of dienen binnen een termijn van achtenveertig (48) uur te worden gemeld aan NTX via e-mail bij gebrek waaraan de klant wordt geacht de geleverde producten, software en/of dienstenprestaties te aanvaarden zoals overeengekomen.
   Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door NTX geleverde producten, software en/of diensten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de betreffende producten, software en/of dienstenprestaties en bevrijdt NTX van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.
   Vrijwaring voor verborgen gebreken is enkel verschuldigd door NTX mits kennisgeving binnen de 30 werkdagen na levering. Een eventuele vergoeding zal de prijs van goederen niet overschrijden.
  • Bij klachten m.b.t. de niet-conformiteit van de levering en andere gebreken, die tijdig en correct aan NTX worden gemeld, zal NTX naar eigen keuze en inzicht: (1) de non- conforme producten, software en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen of herstellen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen NTX en de klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van NTX. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- conformiteit van de levering of enige andere gebreken.
  • Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord is NTX niet verantwoordelijk voor de installatie van de aangekochte producten en/of software en/of het uitvoeren van tests.
  • De producten (met inbegrip van de software) worden door de producent gewaarborgd onder de voorwaarden bedoeld in de documentatie die betrekking heeft op de voormelde producten. Schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, storm en water vallen nooit onder garantie.
  • NTX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van de fabrikant de waarborg toe te passen. Evenmin kan NTX, in geval van tekortkoming vanwege de fabrikant wegens gelijk welke oorzaak, worden verplicht in de plaats van de fabrikant te treden.
  • NTX zal nooit installaties uitvoeren door middel van niet officieel aangekochte en geregistreerde softwarelicenties.
  • NTX is in geen geval aansprakelijk voor i) indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot omzetverlies), ii) de door de klant en/of derden toegebrachte schade, iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten en/of software, en/of iv) schade ten gevolge het niet- naleven door de klant en/of diens personeelsleden/medewerkers van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van – doch zonder hiertoe beperkt te zijn – de instructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke producent en/of leverancier, v) schade ten gevolge van foutieve of onvolledige informatie, verstrekt door de klant.
  • Voor specifieke waarborgen met betrekking tot SLA op managed services wordt verwezen naar een specifieke samenwerkingsovereenkomst.

 

 1. EXTRA WEBSHOP VOORWAARDEN
  • NTX kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen met betrekking tot de online weergegeven voorraad.
  • Tenzij anders vermeld zijn webshop prijzen steeds exclusief transportkosten, installaties, configuratie, support, of eender welke andere dienstverlening, en enkel van toepassing mits de webshop betalingsmodaliteiten.

 

 1. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID
  • De aansprakelijkheid van NTX is in alle gevallen steeds beperkt tot maximum het bedrag van de geleverde goederen of diensten met betrekking tot het element dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid van NTX.
  • Aansprakelijkheid van NTX voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
  • De klant aanvaardt dat alle schade of diensten voor herstelling of correcties, die voortvloeien uit gebreken of onverenigbaarheid van apparatuur of software niet kan verhaald worden op NTX. De productaansprakelijkheid voor hardware, software en services van derden blijft altijd rechtstreeks bij de betreffende fabrikant of service provider. NTX zal de klant wel steeds zo goed mogelijk bijstaan bij eventuele vorderingen inzake productaansprakelijkheid bij de betreffende fabrikant of dienstverlener en zal garanties opvolgen zoverre zij van toepassing zijn op de aangekochte goederen en diensten.
  • NTX kan voor het uitvoeren van een overeenkomst beroep doen op de diensten van derden, hetzij in onder aanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. NTX blijft ten aanzien van de klant evenwel aansprakelijk voor deze derden.
  • De klant aanvaardt dat een eventuele vergoeding voor schade die het gevolg is van een contractuele wanprestatie buiten het toepassingsgebied van de buitencontractuele aansprakelijkheid valt en dat contractuele schade geen grond kan zijn voor een buitencontractuele vordering. Het herstel van de schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis wordt binnen de wettelijke grenzen aldus exclusief beheerst door de regels van het contractenrecht, zelfs wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vorm.
  • Weergegeven afbeeldingen of specificaties in offerten zijn niet bindend en enkel bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Publicaties kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, welke geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct (legaal) toepassen en gebruiken van software licenties. NTX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van illegale software bij de klant en heeft het recht om alle samenwerking op te schorten tot deze gelegaliseerd zijn.
  • Voor specifieke waarborgen met betrekking tot aansprakelijkheid en verhaal wordt verwezen naar de specifieke samenwerkingsovereenkomst.

 

 1. INCIDENTELE DIENSTVERLENING
  • Wanneer geen managed services onderschreven zijn, is er sprake van “incidentele dienstverlening” waar de klant uitdrukkelijk aanvaardt dat NTX niet het volwaardige ICT beheer voert en dat er aldus enkel sprake is van een middelenovereenkomst zonder enige resultaatverbintenis. NTX onderneemt geen acties op systemen of informatie van de klant zonder diens verifieerbare opdracht.
  • Alle gepresteerde werkuren (remote of onsite) worden aangerekend aan het geldende tarief. Ook interventies waarbij niet direct resultaten werden geboekt, of waarvan achteraf blijkt dat ze niet de volledige oplossing boden worden aangerekend.
  • Op incidentele dienstverlening zijn er geen SLA van toepassing.

 

 1. BETWISTINGEN
  • Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke en precieze klacht binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst.
  • Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de op factuur vermelde termijn.
  • Indien één van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomsten, zal de andere partij hem schriftelijk in gebreke stellen. De ingebrekestelling omvat een redelijke termijn om de verplichting alsnog na te komen.
  • De overeenkomst tussen NTX en de klant is onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Indien de klant een consument is, wordt de territoriaal bevoegde rechter bepaald volgens de artikelen 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

 

 1. NIETIGHEID
  • Indien enige bepaling of onderdeel van deze overeenkomst nietig of niet afdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze nietigheid, niet afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en/of de afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de overeenkomst, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.
  • De partijen verbinden zich ertoe om in geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst te goeder trouw te onderhandelen teneinde de betreffende bepaling, indien en voor zover als wettelijk mogelijk, te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die hetzelfde evenwicht tussen de rechten en plichten van partijen verzekert.
Schrijf je in

Tips en nieuws, elke maand in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang handige tips voor jouw IT!